Česta pitanja

Vlasnik obveznica ima pravo na naplatu glavnice i kamata. Federacija BiH kao emitent je obavezna, prema utvrđenom otplatnom planu, na datume dospijeća isplaćivati glavnicu (tj. ukupan iznos stare devizne štednje) jedanput godišnje, kao i kamatu u polugodišnjim intervalima. Godišnja kamatna stopa na pomenute obveznice od momenta emisije pa do dospijeća je 2,5%, a nominalna vrijednost jedne obveznice je 1 KM. Emisija je izvršena u 6 serija. Zavisno od iznosa verifikovane štednje vlasnici posjeduju obveznice svih ili samo nekih serija. Za upite u vezi sa načinom obračuna potraživanja potrebno je da se obratite Ministarstvu finansija Federacije BiH, Mehmeda Spahe 5 Sarajevo.

  Registar vrijednosnih papira je na temelju Odluke o emisiji obveznica za izmirenje obaveza po osnovu stare devizne štednje registrirao obveznice kako slijedi:
 • obveznica oznake FBIHKA (Serija A) je dospjela 31.12.2009.godine, što znači da je vlasnicima obveznica ove serije dug isplaćen preko bankovnog računa koji su prijavili prilikom verifikacije štednje
 • obveznica oznake FBIHKB (Serija B) dospijeva na naplatu 30.09.2010. godine
 • obveznica oznake FBIHKC (Serija C) dospijeva na naplatu 30.09.2011. godine
 • obveznica oznake FBIHKD (Serija D) dospijeva na naplatu 30.09.2012. godine
 • obveznica oznake FBIHKE (Serija E) dospijeva na naplatu 30.09.2013. godine
 • obveznica oznake FBIHKF (Serija F) dospijeva na naplatu 30.09.2014. godine
  Kamata se isplaćuje prema sljedećim rokovima:
 • 31.12.2009.g. (već isplaćena)
 • 31.03.2010.g.
 • 30.09.2010.g.
 • 31.03.2011.g.
 • 30.09.2011.g.
 • 31.03.2012.g.
 • 30.09.2012.g.
 • 31.03.2013.g.
 • 30.09.2013.g.
 • 31.03.2014.g.
 • 30.09.2014.g.
Registar vrijednosnih papira će brisati iz sistema registracije svaku seriju obveznica po dospjeću i isplati novca vlasnicima obveznica od strane Ministarstva finansija Federacije BiH. Svakom vlasniku obveznice Registar je poslao potvrdu o stanju na računu na kojoj su iskazane obveznica sa gore navedenim oznakama.

  Za vlasnike vrijednosnih papira (dionice, obveznice ...) koji su umrli a u rješenju o nasljeđivanju nisu obuhvaćeni vrijednosni papiri (dionice,obveznice ...) potrebno je da njihovi nasljednici podnesu:
 • zahtjev Registru vrijednosnih papira za izdavanje potvrde o stanju na računu umrlog vlasnika u svrhu dopune ili pokretanja ostavinskog postupka.
 • fotokopiju osobne iskaznice za domaće fizičke osobe a za strane ovjerenu fotokopiju pasoša,
 • izvod iz matične knjige umrlih za umrlog vlasnika v.p. (original ili ovjerena fotokopija ),
 • original ili ovjerena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih (za djecu i roditelje umrlog vlasnika v.p.) ili vjenčanih,
 • dokaz o izvršenoj uplati naknade u iznosu od 5,00 KM na račun Registra, broj 1610000014700070 otvoren kod Raiffeisen bank, d.d. Sarajevo.
 • Nakon dobijanja rješenja od nadležnog suda o provedenom ostavinskom postupku, potrebno je da nasljednici podnesu prijavu prijenosa vrijednosnih papira Registru za prijenos vrijednosnih papira (dionica, obveznica ...) sa umrlog vlasnika na nasljednike.
  Za vlasnike obveznica kod kojih je potrebno promijeniti bankovni račun dostavlja se:
 • zahtjev za upis/promjenu bankovnog računa za isplatu kamata i glavnice vlasnika obveznica
 • fotokopiju osobne iskaznice za domaće fizičke osobe a za strane ovjerenu fotokopiju pasoša,
 • identifikacioni dokument, ovjerena fotokopija;
 • ovjerena fotokopija dokumenta iz kojeg se vidi broj računa i banka kod koje je otvoren račun;
 • dokaz o izvršenoj uplati naknade u iznosu od 7,10 KM ( obrada zahtjeva 5,00 i dostava preporučene pošiljke 2,10) na račun Registra, broj 1610000014700070 otvoren kod Raiffeisen bank, d.d. Sarajevo.
  Za vlasnike vrijednosnih papira (dionice, obveznice ...) kod kojih je potrebno promjeniti adresu prebivališta, uz zahtjev za promjenu/ispravku adrese prebivališta dostavlja se:
 • identifikacioni dokument, ovjerena fotokopija ako se zahtjev podnosi poštom, a ukoliko se zahtjev podnosi neposredno u prostorijama Registra, fotokopija;
 • prijava prebivališta/boravišta izdana od nadležnog organa (ovjerena fotokopija);
 • dokaz o izvršenoj uplati naknade u iznosu od 5,00 KM na račun Registra, broj 1610000014700070 otvoren kod Raiffeisen bank, d.d. Sarajevo.
  Za vlasnike vrijednosnih papira (dionice, obveznice ...) kod kojih je potrebno promjeniti ime ili prezime dostavlja se:
 • zahtjev za promjenu/ispravku imena i/ili prezimena
 • identifikacioni dokument, ovjerena fotokopija ako se zahtjev podnosi poštom, a ukoliko se zahtjev podnosi neposredno u prostorijama Registra, fotokopija;
 • izvod iz matične knjige rođenih/vjenčanih ukoliko promjena imena i/ili prezimena nije izmjenjena u identifikacionom dokumentu (ovjerena fotokopija);
 • rješenje nadležnog organa o promjeni imena (ovjerena fotokopija);
 • dokaz o izvršenoj uplati naknade u iznosu od 5,00 KM na račun Registra, broj 1610000014700070 otvoren kod Raiffeisen bank, d.d. Sarajevo.