Profil društva

Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH je osnovan Zakonom o registru vrijednosnih papira ("Službene novine F BiH", broj 39/98, 36/99 i 33/04).

Član 2. Zakona definiše da Registar vrijednosnih papira obavlja poslove registriranja, čuvanja i održavanja podataka o vrijednosnim papirima i poslove prijenosa, u skladu sa zakonom kojim se ureduje emisija i promet vrijednosnih papira. Pored ovih poslova Registar može obavljati i poslove u funkciji prebijanja i poravnanja i s tim povezane poslove, po odobrenju Komisije za vrijednosne papire.

Komisija za vrijednosne papire F BiH vrši upravljačka prava u ime Vlade F BiH po osnovu dioničkog kapitala.
Upravu Registra, saglasno Zakonu o Registru vrijednosnih papira, čine direktor i zamjenik direktora Registra, koje imenuje i razrješava Nadzorni odbor Registra, po prethodno pribavljenoj saglasnosti Komisije za vrijednosne papire F BiH.

Uprava Registra vrijednosnih papira u F BiH :

dipl. ecc. Đure Obradović, za direktora Registra
dipl. iur. Alma Klino, za zamjenika direktora Registra

Nadzorni odbor Registra vrijednosnih papira u F BiH :

1. Emina Sarač, predsjednik Nadzornog odbora,
2. Stanislava Radivojević, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora,
3. Željko Kordić, član Nadzornog odbora,
4. Esmir Krnić, član Nadzornog odbora,
5. Adis Jahić, član Nadzornog odbora

Odbor za reviziju Registra vrijednosnih papira u F BiH :

1. Nermin Šahinović,
2. Karolina Klasan,
3. Božo Vukoja,

Registar za emitente vrijednosnih papira obavlja slijedeće poslove:

registraciju, čuvanje, vođenje i održavanje podataka o vrijednosnim papirima;
izradu lista dioničara i lista vlasnika vrijednosnih papira sa stanjem na dan po zahtjevu emitenta;
izradu drugih izvještaja po zahtjevu emitenta;
usluge u slučaju statusnih promjena i u slučaju promjene vrijednosnih papira zbog konverzije, denominacije vrijednosnih papira, spajanja i podjele dionica emitenta;
usluge u izvršavanju prava iz vrijednosnih papira (dostavljanje emitentima podataka o vlasnicima vrijednosnih papira, podataka o dioničarima, koji imaju pravo : glasa na skupštini, na obračun i isplatu dividende i druga prava) i drugo saglasno posebnom ugovoru.

Registar za vlasnike vrijednosnih papira obavlja slijedeće poslove:

vođenje stanja vrijednosnih papira na računima vlasnika vrijednosnih papira;
izdavanje certifikata – izvoda i potvrda o stanju na računu vrijednosnih papira;
izradu drugih izvještaja po zahtjevu emitenta;
usluge u vezi vođenja prava trećih osoba na vrijednosnom papiru na posebnim računima, založnog prava, prava ograničenja raspolaganja, plodouživanja i druga prava;
uslugu u vezi preuzimanja dioničkog društva i provođenja tender ponude na osnovu posebnog ugovora između vlasnika vrijednosnih papira i Registra.

Registracija podataka o vrijednosnim papirima i vlasnicima vrijednosnih papira, koje uprava društva dostavlja Registru, vrši se na računima emitenata i vlasnika vrijednosnog papira(investitora). Nakon otvaranja računa vlasnika vrijednosnih papira, na zahtjev vlasnika, Registar izdaje vlasniku vrijednosnog papira potvrdu o stanju na računu vrijednosnih papira. Potvrda o stanju na računu ne predstavlja vrijednosni papir, već potvrdu da je osoba na čiji se račun potvrda o stanju na račinu odnosi, upisana kod Registra kao vlasnik vrijednosnih papira navedenih u potvrdi. Svi podaci koji se nalaze na računu vlasnika vrijednosnog papira predstavljaju povjerljivu informaciju, a pravo uvida u račun ima samo vlasnik računa –investitor, nadležni organi u okviru ovlaštenja predviđenim zakonom i ovlaštena lica u Registru.